Jakie uwagi zostały przyjęte?

Spośród zgłoszonych uwag:

  • część została uwzględniona i wprowadzona do tekstu Planu Rozwoju Elektromobilności,
  • część – przede wszystkim ze względu na ich szczegółowy charakter – zostanie poddana przez pracowników ME analizie na etapie prac nad ustawą o elektromobilności.

Nie uwzględniliśmy przede wszystkim uwag:

  • wykraczających poza zakres dokumentu lub
  • wskazujących na potrzebę dokonania szczegółowych przesądzeń już na etapie Planu.

Plan zarysowuje płaszczyzny rozwoju elektromobilności i określa cele w tym obszarze. Szczegółowe przesądzenia – wraz z ich analizą – zostaną przedstawione przez ME w projekcie ustawy o elektromobilności, która również zostanie skierowana do konsultacji.

Jakie uwagi zostały uwzględnione w Planie?

Po konsultacjach zdecydowaliśmy się wprowadzić następujące zmiany:

  • podkreślić znaczenie budowania infrastruktury ładowania także wzdłuż głównych korytarzy transportowych – zdaniem strony społecznej jest to niezbędne, aby samochód elektryczny uzyskał funkcjonalność porównywalną z samochodem spalinowym,
  • wskazać na potrzebę szukania synergii między infrastrukturą ładowania autobusów a infrastrukturą dla pojazdów osobowych,
  • podkreślić potrzebę zdefiniowania usługi ładowania jako nowej usługi odrębnej od usługi sprzedaży energii elektrycznej;
  • rozbudować fragment dot. budowy i rozwoju dedykowanych publicznym stacjom lub punktom ładowania systemów łączności cyfrowej – chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa danych;
  • podkreślić potrzebę integracji planów rozbudowy sieci przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego z planami samorządów w zakresie elektromobilności,
  • dodać fragment wskazujący, że nowych uregulowań prawnych będzie wymagać nie tylko sprzedaż usługi ładowania, ale także usługa odsprzedaży energii elektrycznej z pojazdu do sieci w przypadku rozwoju technologii V2G.

Pełne zestawienie uwag w formie tabelarycznej można zobaczyć tutaj.

Na podstawie: Ministerstwo Energii