Zaliczki i refundacje poniesionych kosztów w Programie Prosument!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 77170822 pan

Czy Program Prosument umożliwia wypłacanie zaliczek? Zaliczka dotyczy dotacji, czy pożyczki? Jakie wymagania należy spełnić, aby można było otrzymać wcześniejsze dofinansowanie?

Czy mogę wziąć zaliczkę na instalację?Tak, można wziąć zaliczkową kwotę Dotacji lub Pożyczki
W jakim trybie wypłacana jest zaliczka? Zaliczki wypłacane są zgodnie z harmonogramem. Każda kolejna transza zaliczki następuje po rozliczeniu uprzednio wypłaconej transzy zaliczki.
Czy muszę spełnić jakieś dodatkowe warunki?Należy utworzyć wyodrębniony rachunek bankowy, na który przekazywane będą przez NFOŚiGW zaliczkowe kwoty Dotacji
Czy z tego konta mogę swobodnie korzystać? Nie! Z rachunku bankowego dedykowanemu wpłatom zaliczki z Dotacji nie mogą być dokonywane żadne wypłaty, z wyjątkiem płatności w ramach Przedsięwzięcia. W szczególności nie można opłacać z niego opłat lub prowizji bankowych.
W jaki sposób rozliczam się z zaliczki?Rozliczenie zaliczki następuje poprzez złożenie według określonych w umowie dokumentów rozliczeniowych oraz ich zaakceptowaniem przez NFOŚiGW
A co jeśli nie rozliczę się w terminie?  NFOŚiGW pomniejsza kwotę kolejnej transzy zaliczki o tę nierozliczoną kwotę
Co należy zrobić, by otrzymać refundacje poniesionych kosztów kwalifikowanych? Do specjalnie napisanego wniosku należy dołączyć:
- Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
- Postęp finansowy przedsięwzięcia, czyli zestawienie kosztów
- Opis zrealizowanych prac
- Oświadczenia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest załącznikiem do umowy, który określa termin osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego. Powinien zapewniać określoną trwałość przedsięwzięcia.

Co powinien zawierać taki dokument?Jest to kompleksowa dokumentacja dotyczącą przebiegu realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób umożliwiający przeprowadzenie w każdym czasie jej weryfikacji.
Czy mam obowiązek przetrzymywania tego dokumentu? Oczywiście! Dokument ten należy przechowywać nie krócej niż do upływu okresu trwałości Przedsięwzięcia.
Czy mogę zmieniać harmonogram?Tak, ale jedynie po pisemnej zgodzie NFOŚiGW
Zawsze wymagana jest zgoda NFOŚiGW?Nie, nie zawsze. 
Zgody nie wymagają zmiany w budżecie do wysokości 1 000 zł, dokonywanych pomiędzy kwartałami , lub jeśli polegają na przesunięciu kwot pomiędzy działaniami lub poddziałaniami w danym kwartale, jeżeli nie wpłynie to na zmianę łącznej kwoty kosztów kwalifikowanych w danym kwartale oraz łącznej kwoty kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych działań lub poddziałań,
Czy muszę uzasadniać, dlaczego chcę zmienić harmonogram? Tak, jest to wymagane! Konieczne jest uzasadnienie i wskazanie wpływu wnioskowanej zmiany na realizację Przedsięwzięcia i osiągnięcie Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia.