Zamówienia publiczne w sektorze energetycznym

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

inwyestycja energetyczna

Rynek  energii  elektrycznej  został  całkowicie zliberalizowany w połowie 2007 r.  Nowe  zasady  funkcjonowania  tego  rynku  zostały  oparte  głównie  na  procesie  rozdzielenia  działalności  związanej   z dystrybucją energii elektrycznej oraz  działalności związanej z obrotem energią elektryczną, co oznacza, że odbiorca energii elektrycznej może kupować  energię  elektryczną  oraz  usługę  jej  dostarczenia od dwóch różnych przedsiębiorców. Zajmiemy się więc omówieniem  procedury  udzielania  zamówień  publicznych  na  zakup  samej  energii  elektrycznej oraz na zakup usługi kompleksowej  polegającej  na  sprzedaży  energii oraz na świadczeniu usług dystrybucyjnych. (…)

Przy zamówieniach sektorowych  wyróżniamy następujące   procedury udzielenia zamówień:
1. Procedury podstawowe, nieograniczone ustawą:
   •     przetarg nieograniczony
   •     przetarg ograniczony
   •     negocjacje z ogłoszeniem  
2.  Jeżeli  spełnione  są  przesłanki  ustawowe:
   •     zamówienie z wolnej ręki
   •     dialog konkurencyjny
   •     negocjacje bez ogłoszenia
Przetarg  nieograniczony  jest  najczęściej stosowaną procedurą przy udzielaniu zamówień publicznych: zamawiający  ogłasza  przetarg,  zainteresowani  składają oferty, z których zamawiający  wybiera  tę  najkorzystniejszą.  Przetarg  ograniczony  również  kierowany  jest wstępnie  do  nieograniczonego  kręgu  odbiorców,  różnica  w  porównaniu  do  przetargu nieograniczonego polega na  tym,  że  wykonawcy  składają  wnioski   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  Spośród  nich  zamawiający  wybiera  wykonawców,  którzy  zostają  zaproszeni do złożenia ofert. Negocjacje  z  ogłoszeniem  stosuje  się  do  bardziej  skomplikowanych zamówień, np. kiedy  do końca trudno jest określić przedmiot  zamówienia  lub  kiedy  zamawiający  nie  wie co dokładnie chciałby zamówić. Jest  to  tryb  wieloetapowy,  polegający  na  wstępnej selekcji wykonawców i wyborze kilku, z którymi następnie prowadzi  się  negocjacje.  Zamawiający  sektorowi  mogą  stosować  ten  tryb  bez  ograniczeń,  natomiast  pozostali  zamawiający  tylko po spełnieniu określonych w ustawie Pzp przesłanek. (…)
Wykonawca powinien więc:
   •     mieć uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania,
   •     mieć wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
   •     dysponować odpowiednim potencjałem technicznym  
   •     dysponować odpowiednio licznym  personelem, posiadającym określone wykształcenie lub doświadczenie
   •     zapewnić, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na  realizację zamówienia  Czynniki, które eliminują wykonawcę z postępowania:
   •     szkoda wyrządzona zamawiającemu  przez wykonawcę (w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania)
   •     postawienie w stan likwidacji lub  upadłość
   •     posiadanie zaległości z uiszczeniem  podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
   •    prawomocne skazanie członków  władz wykonawców za przestępstwo  popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom  osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych,   a także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
   •     wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z przygotowaniem  prowadzonego postępowania lub  posługiwanie się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  w dokonywaniu tych czynności
   •     brak zgody na przedłużenie okresu  związania ofertą. (…)

Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie  jedną  ofertę.  Jeżeli  jeden  wykonawca  złoży  dwie  lub  więcej  ofert   w  ramach  tego  samego  postępowania,  wszystkie  złożone  przez  niego  oferty  podlegają  odrzuceniu.  Wykonawcy są związani złożonymi ofertami  przez czas określony w SIWZ i zależny  od  wartości  przedmiotu  zamówienia.  Przez  ten  czas  zamawiającemu  przysługuje uprawnienie do przyjęcia oferty.  Związanie  ofertą  rozpoczyna  się   z  chwilą  upływu  terminu  składania  ofert. Po tym terminie wykonawca nie  ma już możliwości zmiany swojej oferty,  nie  może  jej  również  wycofać  bez  konsekwencji w postaci utraty wadium  (jeżeli jest wymagane).

Zuzanna Łaganowska
Bąkowski Kancelaria Radcowska

Czytaj całość w 1/2013
2013 1