Zamrożenie cen energii

Przywołana powyżej ustawa przewiduje, że sprzedawcy energii elektrycznej określą ceny i stawki opłat za energię w wysokości cen stosowanych 31 grudnia 2018 r., które zostały ustalone w ich taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, albo też nie wyższych niż ceny i stawki opłat za energię stosowane 30 czerwca 2018 r. ustalonych dla odbiorcy końcowego w inny sposób, np. w formie indywidualnie wynegocjowanych umów.

Obowiązek stosowania cen i stawek z 2018 r. obowiązywać będzie w całym 2019 r. dla odbiorców końcowych, którzy pobierają energię w punktach poboru energii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV zużywając ją w celach mieszkaniowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Aby móc skorzystać z zamrożenia cen, należało w pierwszej wersji, w terminie 28 dni od wejścia w życie ustawy o zmianie podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, czyli do 26 lipca 2019 r. złożyć do swojego sprzedawcy energii odpowiednie oświadczenie na ustawowym wzorze. Potwierdza ono, że jest się mikro lub małym przedsiębiorcą lub też zużywa się energię elektryczną na wyżej wskazane potrzeby mieszkaniowe. W ubiegłym tygodniu wydłużono ten termin do 28 lipca.

Szybka akcja

Wczoraj sejm wprowadził kolejny nowy termin na składanie oświadczeń. Okazją do wydłużenia tego okresu był procedowany w Sejmie projekt ustawy o ograniczeniu obciążeń regulacyjnych. Do tego projektu wprowadzono po prostu poprawkę zmieniającą brzemienni ustawy o zmianie podatku akcyzowego oraz niektórych innych ustaw. Nowy proponowany i przegłosowany w drugim czytaniu projekt zakłada, że takie oświadczenia będzie można składać do 13 sierpnia.

Warto pamiętać, że oświadczenie jest składane pod rygorem karnym, zatem nie może zostać złożone przez pełnomocnika, a jedynie osobiście w przypadku osób fizycznych lub w przypadku spółek przez osoby upoważnione do reprezentacji. – dopowiada Piotr Szwarc Prawnik i Specjalista ds. energetyki odnawialnej CCLaw Creative Consultants Law Firm

Podwyżki za podwyżkami!

Zeszły rok upłynął pod znakiem rosnących cen energii i działań rządu mających uchronić Polaków przed podwyżką cen i stawek za energię elektryczną. Powodem całego zamieszania są rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Spowodowało to jednocześnie wzrost cen czarnej energii tak znaczny, że opłacalnym stało się, przy jednoczesnym spadku cen technologii OZE, wytwarzanie zielonej energii bez udziału w aukcjach OZE zwłaszcza przez dużych wytwórców.

Redakcja GLOBEnergia