Rynek fotowoltaiczny rozwija się dynamicznie, a więc zamówień publicznych z tego tytułu pojawia się bardzo dużo. 

 
Zaniepokoiliśmy się wynikami postępowań przetargowych na dokumentację instalacji fotowoltaicznej. 
Podajmy kilka przykładów. Pierwszy przykład to gmina Sokolniki – województwo łódzkie. Przedmiotem zamówienia było opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych”. Zamówienie obejmowało:
– przygotowanie Programu Funkcjonalno- użytkowego dla 45 budynków mieszkalnych
– przygotowanie Programu Funkcjonalno- użytkowego dla 5 budynków użyteczności publicznej
– przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji
– wypełnienie wniosku aplikacyjnego o składaniu wniosku
– w razie potrzeby przygotowanie korespondencji związanej z uzupełnieniem braków formalnych wniosku
 
 Najniższa oferta, która mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia wynosi 9 000,00 PLN netto, czyli około 180,00 PLN netto za jeden obiekt. 
 
Drugi, bardzo kontrowersyjny przykład prosto z Lubelszczyzny to gmina Głusk, gdzie przedmiotem zamówienia było wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków i decyzji, a dokładnie:
– inwentaryzacja budowlana i instalacyjna 400 nieruchomości 
– wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów, i specyfikacji technicznej
– złożenie wniosków celem uzyskania pozwolenia na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych
 
W tym postępowaniu przetargowym było tylko jedno kryterium – kryterium ceny. Wybrano więc najniższą cenę. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 45 264,00 PLN brutto. Przeliczając to na cenę jednostkową, za jedną  nieruchomość – 113,16 złotych brutto. 
 
Orientacyjny i realny koszt projektu koncepcyjnego, to 500-700 zł za obiekt, zakładając że to częściowo powtarzalna praca (przy projektach dużej skali). W przy w przypadku konieczności wykonania pełnego projektu budowlanego, czego wymagają niektóre przetargi, realny koszt w przeliczeniu na obiekt to 1 200,00 – 2 000,00 zł. 
 
Co może być przyczyną tak niskich wartości ofert? Komu opłaci się wykonywać projekt po tak niskich kosztach?
 
„Rozpoczęcie konkursów w ramach nowej perspektywy budżetowej sprawiło, że bardzo licznie zaczęły pojawiać się przetargi na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych. Patrząc na wyniki konkursów dużym zaskoczeniem jest zarówno rozpiętość cenowa ofert jak i bardzo niska wartość najtańszych ofert. Zdążają się przetargi, w których jednostkowo oferowana cena za wykonanie kompletnej dokumentacji mieści się w zakresie 100 – 200 zł. Takie oferty są rażąco niskie często poniżej kosztów wykonania takiej dokumentacji. W tej sytuacji rzeczywiście rodzi się pytanie, o jakość i rzetelność takiego opracowania.
W związku z tym mogą pojawić się uzasadnione podejrzenia, że stosowanie przez oferentów dumpingowych cen za wykonanie dokumentacji projektowej jest podyktowane chęcią zwiększenia szans określonych wykonawców na wygranie postępowania przetargowego w zakresie wykonania instalacji poprzez zaprojektowanie specyficznych mało popularnych rozwiązań.” – dla redakcji GLOBEnergia sytuację komentuje Bogdan Szymański, prezes SBF Polska PV. 
 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia