Nowe przepisy przewidują, że do 2030 r. Polska ma osiągnąć krajowy cel oszczędności energii finalnej na poziomie nie mniejszym niż 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe), co odpowiada ok. 65 TWh energii elektrycznej. Znowelizowana ustawa dostosowuje prawo krajowe do unijnego, co przekłada się na monitorowanie i raportowanie oszczędności energii oraz poprawę warunków rozwoju rynku usług energetycznych. Nowe regulacje rozwiewają także wątpliwości interpretacyjne w obszarze efektywności energetycznej.

Rozszerzono zadania wykonywane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina w obszarze wydawania świadectw efektywności energetycznej, który obejmuje także sektor paliw. Regulatorowi przyznano więcej zadań związanych z monitorowaniem realizacji obowiązku efektywnościowego przez przedsiębiorców oraz rozliczaniem programów bezzwrotnych dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych oraz przyłączania ich do sieci ciepłowniczych.

– Duże znaczenie będzie miało w mojej ocenie uregulowanie sposobu wyliczania oszczędności energii w odniesieniu do paliw zużywanych w transporcie drogowym i kolejowym, co uprości przygotowywanie wniosków przez przedsiębiorców, a Prezesowi URE ich rozpatrywanie – komentuje Rafał Gawin.

Świadectwa efektywności energetycznej

Dotychczas osiąganie oszczędności energii odbywało się w ramach obrotu tzw. białymi certyfikatami. System nakłada na sprzedawców energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego obowiązek uzyskania i przedstawiania Prezesowi URE do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, czyli realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, lub uiszczenia tzw. opłaty zastępczej. Od 1 października 2016 r. do końca 2020 roku do URE wpłynęło ponad 4 600 wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej, co przekłada się na oszczędność ok. 1 mln. toe energii.

Usprawniono procedurę wydawania świadectw efektywności energetycznej poprzez uregulowanie skutków złożenia wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej po rozpoczęciu prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, oraz wprowadzenie możliwości złożenia korekty wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej w przypadku uzyskania z zakończonego przedsięwzięcia oszczędności innej niż określona w wydanym świadectwie. URE przedstawi także nowe wzory wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej oraz wzór zawiadomienia o zakończeniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Bezzwrotne dofinansowania dla gospodarstw domowych

Nowe regulacje umożliwiają realizowanie przez podmioty zobowiązane programów bezzwrotnych dofinansowań do przedsięwzięć polegających na przyłączaniu odbiorców końcowych do sieci ciepłowniczej lub wymianie źródeł ciepła u tych odbiorców, a następnie zaliczanie uzyskanych oszczędności na poczet realizacji przez te podmioty obowiązku efektywnościowego. Rozwiązanie to dynamizuje proces modernizacji indywidualnych źródeł ciepła. Rozszerzono także katalog podmiotów zobowiązanych oraz katalog przedsięwzięć, których realizacja umożliwia wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Są to przedsięwzięcia z zakresu modernizacji lub wymiany pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego, ograniczeniu strat sieciowych związanych z przesyłaniem paliw ciekłych, a także związanych z ich magazynowaniem i przeładunkiem.

Pojawi się Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej

Nowelizacja powołała Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej, który będzie prowadzony przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Nowe narzędzie pozwoli w agregowaniu efektów projektów oszczędnościowych spoza systemu białych certyfikatów, np. przeprowadzanych u wielu odbiorców końcowych, w tym indywidualnych, w jednym miejscu. Rejestr ma także wspomóc oszacowanie łącznych oszczędności zużycia energii, a także zapobiec podwójnemu liczeniu tych oszczędności.

ESCO

Ustawodawca doprecyzował także przepisy dotyczące zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Model finansowania przedsięwzięć proefektywnościowych zapewnia uzyskanie najwyższego efektu energetycznego przedsięwzięcia – Przedsiębiorstwo energetyczne (ESCO – Energy Saving Company) dostarcza określonemu przedsiębiorcy usługę poprawiającą jego efektywność energetyczną, a w zamian otrzymuje wynagrodzenie ściśle powiązane z realnymi oszczędnościami uzyskanymi przez klienta dzięki zmniejszeniu kosztów zużywanej energii

Zdalne pomiary wody i ciepła

Inteligentne liczniki są przyszłością rozliczania się mediów. Nowela nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek zainstalowania do 1 stycznia 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy z funkcją umożliwiającą ich zdalny odczyt. Dostawcy ciepła i gazu mają też obowiązek informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego w poprzednim roku, tak jak w przypadku dostawców energii elektrycznej.

Źródło: URE/MKiŚ

 

Redakcja GLOBEnergia