ZE PAK wyprodukuje wodór z energii otrzymanej z fotowoltaiki

Komisja Europejska przyznała 27 dotacji w ramach Funduszu Innowacji. Wśród projektów znalazła się instalacja produkcji zielonego wodoru z pomocą energii wyprodukowanej w farmie fotowoltaicznej, którą będzie realizował Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA (ZE PAK).

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Europejska Agencja ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA), która jest organem wykonawczym Funduszu, 10 grudnia podpisała umowy w sprawie przyznania dotacji 27 projektom wybranym w ramach pierwszego naboru wniosków z Funduszu Innowacji dla małych projektów. Tym samym łączna liczba projektów wspieranych w ramach tego zaproszenia wzrosła do 30. Autorzy projektów, mających na celu wprowadzenie na rynek technologii niskoemisyjnych jak wodór, magazynu energii czy OZE, skorzystają z dotacji w łącznej wysokości 109 mln euro. 

- Projekty będą miały konkretny wpływ w terenie poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w europejskich sektorach energetycznym i przemysłowym, torując nam drogę do neutralności klimatycznej w 2050 roku i wzmacniając wiodącą rolę Europy w dziedzinie technologii w skali globalnej – powiedział dyrektor generalny DG Climate ds. działań w dziedzinie klimatu, Mauro Petriccione.

Projekty będą koncentrować się na dekarbonizacji energochłonnych gałęzi przemysłu, w szczególności działań w sektorach żelaza i stali, wodoru, biopaliw i biorafinerii, celulozy i papieru, rafinerii, metali nieżelaznych, szkła, ceramiki i materiałów budowlanych. Są one zlokalizowane w 13 państwach członkowskich. Wszystkie projekty obejmują łączne nakłady inwestycyjne poniżej 7,5 mln euro.

Polski ZE PAK wśród grantobiorców

Polska spółka prywatna otrzyma grant na instalację do produkcji ekologicznego wodoru o mocy 5 MW. Jak czytamy na liście grantobiorców, projekt ma na celu budowę pilotażowego systemu elektrolizy wody do produkcji ekologicznego wodoru do wykorzystania w sektorze transportu. System będzie składał się z dwóch elektrolizerów z membraną do wymiany protonów (PEM) zasilanych energią z OZE, pochodzącą zarówno z miejscowej elektrowni fotowoltaicznej (60 proc.), jak i od dostawców zewnętrznych (40 proc.). Oczekuje się, że zdolność produkcyjna osiągnie 710 ton wodoru rocznie.

Głównym elementem innowacyjnym projektu jest budowa samodzielnie zaprojektowanych elektrolizerów gwarantujących oszczędności w zakresie efektywności energetycznej. Podczas gdy zaktualizowany benchmark EU ETS wynosi 6,63 tCO2/t dla wodoru, emisje na jednostkę wyprodukowanego zielonego wodoru w ramach projektu obliczono na poziomie 0,51 tCO2eq/t wodoru. Projekt pozwoli uniknąć 96 proc. emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z technologią konwencjonalną.

Kolejne granty w marcu

Kolejne nabór dotyczący małych projektów zostanie otwarty w dniu 3 marca 2022 roku. 26 października KE ogłosiła drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów na dużą skalę w ramach Funduszu, dysponującego budżetem w wysokości 1,5 mld euro na finansowanie przełomowych technologii w zakresie OZE, energochłonnych gałęzi przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS).

Fundusz Innowacji, finansowany z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, ma na celu stworzenie odpowiednich zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania już teraz w kolejną generację technologii niskoemisyjnych oraz zapewnienie unijnym przedsiębiorstwom przewag konkurencyjnych.

Źródło: Komisja Europejska

Zobacz również