Powołano zespół do kontrolowania odbiorców w zakresie stosowania się do ograniczeń poboru energii elektrycznej. Na polecenie operatora sieci przesyłowej, który jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, odbiorcy energii są zobligowani do przestrzegania wprowadzonych przez PSE ograniczeń w poborze prądu.

 
Ograniczenia w poborze energii elektrycznej mają być realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatora o obowiązujących stopniach zasilania. Komunikaty takie są ogłaszane na stronach internetowych operatorów.
Będziemy konsekwentnie kontrolować stosowanie się odbiorców do wprowadzanych ograniczeń – zapowiedział Maciej Bando, Prezes URE. – Powołałem zespół, który będzie monitorował sytuację – dodaje szef URE.


Blackout – Sory, taki mamy klimat!


Aktualne ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą dużych odbiorców energii elektrycznej, tj. takich, dla których wielkość mocy umownej określona w umowach ustalona została powyżej 300 kW (gównie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz handlowo – usługowe).


Ograniczenia nie dotkną odbiorców w gospodarstwach domowych. Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami podlegają także:

  • szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego;
  • obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym;
  • porty lotnicze;
  • obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej;
  • obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki lub państwa, określone w przepisach odrębnych;
  • obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji, negatywnie oddziaływujących na środowisko.

Operator wprowadził ograniczenia ze względu na trudną sytuację w krajowym systemie elektroenergetycznym. Ograniczenia mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw dla wszystkich odbiorców prądu, jednak niektórzy muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami. W przypadku niezastosowania się przez odbiorcę do wprowadzonych stopni zasilania Prezes URE może nałożyć na taki podmiot karę w wysokości do 15% przychodu osiągniętego w roku poprzednim ( art. 56 ustawy Prawo energetyczne). Regulator będzie także prowadził kontrole dotyczące stosowania wprowadzanych ograniczeń ( art. 11 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne).
Źródło: URE