W środę, 2. października, Zgorzelecki Klaster Energii podpisał umowy o dofinansowanie unijne, w ramach wsparcia projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE oraz budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.

Misją Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej jest budowa samowystarczalnego energetycznie obszaru i gospodarki korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii, w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii. Wsparcie realizacji, ma zapewnić produkcja energii w wysokosprawnej kogeneracji i biogazowni w całości zarządzanymi przez inteligentne systemy sterowania lokalnego rynku energii elektrycznej i cieplnej.

Dolnośląskie gminy w obrębie klastra to: Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Wiejska Zgorzelec, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Sulików, Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk, Miasto i Gmina Bogatynia.

Podpisanie umów

2 października w Ministerstwie Energii zostały podpisane umowy wspierające realizację zadań Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.W podpisaniu umów o dofinansowanie wziął udział wiceminister energii Krzysztof Kubów.

Podpisane umowy dotyczyły dwóch poddziałań: „Wsparcia projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” oraz „Wsparcia budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydarzenie odbyło się 2 października 2019 r. w Ministerstwie Energii.

Beneficjentem podpisanych umów jest GEPOL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Firma otrzyma łączne dofinansowanie w kwocie 33 910 000,00 zł dla dwóch projektów:

– Budowa GPO 20/110 kV wraz z siecią dystrybucyjną 110 kV w celu przyłączenia jednostek generacji OZE o mocy 28 MW w gminie Bogatynia – W ramach umowy o dofinansowanie z poddziałania 1.1.2 na realizację Głównego Punktu Odbioru GPO 20/110 kV oraz linii kablowej 110 kV o długości 13,5 km celem podłączenia Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych „Bogatynia”. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektu.

– Budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Zgorzeleckim Klastrze Energii – W ramach umowy o dofinansowanie z poddziałania 1.4.1. na realizację projektu ograniczającego straty sieciowe poprzez wdrożenie nowych technologii inteligentnych sieci „smart grid” oraz zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Zgorzeleckiego Klastra Energii.

Całkowita wartość dofinansowanych projektów wynosi 63 989 283,21 zł.

Ogólne cele Klastra

W ramach Klastra przewiduje się kilku podstawowych celów stanowiących jego filary, a mianowicie:

  • budowę samowystarczalnego energetycznie obszaru oraz gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii, w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii i wysokosprawną kogenerację;
  • poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w OZE i równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię, również poprzez rozwój technologii magazynowania energii i obrót tą energią;
  • budowę systemu inteligentnych sieci energetycznych (smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami i dostawcami energii;
  • realizację – w ramach Zgorzeleckiego Centrum Badawczo Rozwojowego – projektów badawczo-rozwojowych w zakresie:
  • budowy inteligentnych sieci w tym opartych o zasoby Internetu rzeczy,
    rozwoju technologii magazynowania energii oraz technologii budowy uniwersalnych napędów elektrycznych
  • ograniczanie niskiej emisji poprzez transfer czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia dla środowiska w celu poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców regionu
    zwiększanie świadomości i rozwój energetyki prosumenckiej wśród mieszkańców powiatu zgorzeleckiego.

Dofinansowanie

Zgorzelecki Klaster Energii podpisał umowy o dofinansowanie unijne, w ramach wsparcia projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE oraz budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym. Całkowita wartość projektów wynosi 63 989 283,21 zł, z czego dofinansowanie pokryje 33 910 000,00 zł.

 

Przygotuj się na zmiany ! Dołącz do uczestników II Kongresu Trendy Energetyczne!

Weź udział w dyskusji o MEGATRENDACH w energetyce w Polsce!


Redakcja GLOBEnergia