Zielone Inwestycje

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

finansownie OZE

Inwestycje  w  odnawialne  źródła  energii,  jakkolwiek kosztowne, stanowią nieodzowny element  procesów  gospodarczych  i  mają  realny  wpływ  na  programy  rozwojowe  w  wielu  krajach.  Oddziaływanie  człowieka  na  otaczające  go środowisko sprawiło, że poszukujemy coraz  to nowych, nieinwazyjnych sposobów wytwarzania i korzystania z energii.

Co  istotne,  na  przestrzeni  kilkunastu  ostatnich lat wagę problemu dostrzegły instytucje  odpowiedzialne  za  politykę  finansową  poszczególnych państw oraz wspólnot gospodarczych i politycznych. Będąc członkiem  Unii Europejskiej, Polska w znacznej mierze  korzysta z unijnych środków dotacyjnych na  wspieranie inwestycji w OZE w ramach kolejnych okresów budżetowych. Wsparcie dla odnawialnych źródeł energii Dotarliśmy praktycznie do końca obecnego  okresu  programowania  środków  unijnych,  obejmującego  lata  2007–2013.  Był  to  czas  bardzo ciekawy tak pod względem samego  rozdysponowania środków, jak i dyskusji merytorycznej  na  temat  odnawialnych  źródeł  energii. Wątpliwości bowiem budził już sam  zakres znaczeniowy tego pojęcia (by wspomnieć  o  problemach  z  zaliczeniem  do  tej  kategorii choćby pomp ciepła), a także częste  stosowanie  pojęć  „kolektor  słoneczny”   i „ogniwo fotowoltaiczne” niejako w kategorii zamienników. (…)

Kolejny okres programowania środków unijnych obejmie lata 2014-2020. W stosunku do  poprzedniego  będzie  charakteryzował  się  dużo  większym  wsparciem  dla  procesów  podnoszących  poziom  innowacyjności  gospodarki,  przy  stopniowym  odchodzeniu  od wspierania projektów stricte infrastrukturalnych. Jednym z kierunków, jaki określono  na kolejnych siedem lat, będzie stopniowe  przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, co ma zostać osiągnięte między innymi  poprzez zmianę struktury nośników energii,  a więc zwiększanie udziału OZE oraz wykorzystania  urządzeń  i  technologii  energooszczędnych. Zakładana wartość docelowa  udziału  energii  ze  źródeł  odnawialnych  w  końcowym  zużyciu  energii  brutto  w  roku  2020  wynosi  15%,  co  stanowi  poważny  wzrost  w  stosunku  do  stanu  aktualnego.  Realizacja  tego  celu  ma  nastąpić  poprzez  zabezpieczenie  odpowiednich  środków  na  inwestycje  i  programy  odnoszące  się  bezpośrednio do zielonych inwestycji. Szacuje się, że istotną zachętę do skorzystania  z oferty przyszłych funduszy ma też stanowić  wejście  w  życie  nowej  ustawy  o  OZE,  przewidującej szereg narzędzi wsparcia dla  podmiotów  decydujących  się  inwestować  w  tego  rodzaju  instalacje.  O  atrakcyjności  przyszłych środków pomocowych decydować będzie wiele czynników, między innymi  kwestia  podstawowa,  czyli  ich  zwrotny  lub  bezzwrotny  charakter.  Przyszłe  fundusze mają co prawda odchodzić od formuły  wsparcia  bezzwrotnego,  nie  należy  jednak  zakładać,  iż  nastąpi  to  w  całej  rozciągłości.  Jedno jest pewne – środki na pewno będą i będzie ich dużo, więcej niż w dobiegającym  końca obecnym okresie programowania.  

Bartłomiej Świderek 

Czytaj całość w 1/2013
2013 1