Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO odbywające się w dniach 20–23 listopada 2012 roku w Poznaniu były  okazją do prezentacji działań województwa podkarpackiego jako regionu aktywnie uczestniczącego w działaniach na  rzecz ochrony środowiska. Województwo podkarpackie, ze względu na swoje szczególne położenie oraz walory przyrodnicze, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych w Polsce.

O wysokiej wartości przyrodniczo-krajobrazowej i atrakcyjności  turystyczno-wypoczynkowej  świadczy  m.in.  istnienie w województwie dwóch parków narodowych:  Magurskiego  i  Bieszczadzkiego,  licznych  rezerwatów,  parków  krajobrazowych  oraz  licznych  gospodarstw  agroturystycznych.  Ogółem,  ustanowione  na  terenie  województwa podkarpackiego, krajowe formy ochrony  przyrody  zajmują  44,5%  jego  powierzchni.  Natomiast  Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 zajmują 32% powierzchni województwa. Województwo  podkarpackie  jest  również  jednym z najmniej zanieczyszczonych regionów w Polsce. Dzięki  dużej różnorodności wód mineralnych regionu, Podkarpackie może pochwalić się licznymi uzdrowiskami, takimi jak: Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój czy Polańczyk. (…)

podkarpacie

Wojewódzki Program OZE Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął również  działania zmierzające do przygotowania „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”. Dokument ten  będzie  miał  istotne  znaczenie  dla  naszego  regionu,  który dysponuje potencjałem w zakresie alternatywnych źródeł energii. Dokument ten ułatwi inwestorom  realizację  działań  z  zakresu  energetyki  odnawialnej,  wskazując obszary o korzystnych warunkach dla poszczególnych typów inwestycji, podając także ograniczenia, jakie są związane z danymi lokalizacjami. Plan,  mający rangę dokumentu strategicznego, ułatwi proces inwestycyjny, w tym skróci procedury związane ze  staraniem się o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Będzie  stanowiło  to  element  przewagi  konkurencyjnej  województwa  przy  pozyskiwaniu  inwestorów.  Program umożliwi szersze uwzględnienie tematyki odnawialnej energetyki w aktualizacji „Strategii Województwa  Podkarpackiego”.  Będzie  stanowić  podstawę   w planowaniu form wsparcia w zakresie odnawialnych  źródeł energii w nowej perspektywie finansowej.

 Kinga Kalandyk  Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Czytaj całość w 1/2013
2013 1