Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2015 pierwsze trzy spośród 118 programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) mających na celu poprawę konkurencyjności rolnictwa UE, ochronę krajobrazu i klimatu, a także umacnianie struktury gospodarczej i społecznej społeczności wiejskich w okresie do roku 2020.

118 wieloletnich programów działających na szczeblu krajowym lub regionalnym otrzymuje wsparcie UE za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – są to środki w wysokości 95,6 mld euro na lata 2014–2020. Dodatkowe finansowanie pochodzi ze źródeł krajowych, regionalnych i prywatnych. Oprócz przyjętych programów – krajowych programów Danii,Polski i Austrii – przed końcem roku planuje się przyjąć kolejne 6 programów[1]. Oznacza to, że rozliczone będą programy warte ponad 20 mld euro.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, powiedział:
  • „Europejskie obszary wiejskie – dzięki sektorowi rolnemu i wielu innym rodzajom działalności gospodarczej – zapewniają nam miejsca pracy, możliwości wypoczynku i rekreacji, piękno przyrody i miejsca, w których przyjemnie żyje się i pracuje.Trzeba je jednak wspierać, by uwolnić ich pełny potencjał.Właśnie takie wsparcie ma na celu kolejna generacja programów rozwoju obszarów wiejskich.Zatwierdziliśmy dziś pierwsze 3 programy, a kolejne 6 zostanie zatwierdzonych w przyszłym tygodniu. Obejmują one około 22% wydatków na rozwój obszarów wiejskich z budżetu UE.Szacujemy, że programy obejmujące blisko jedną trzecią finansowania zostaną rozliczone przed Wielkanocą.
  • Jednym z największych atutów naszej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich jest wyodrębnienie sześciu głównych priorytetów, jednak to poszczególne państwa członkowskie lub regiony opracują programy, które odpowiadają ich sytuacji.Dobre przykłady widzimy już dziś: polski program zakłada utworzenie ponad 22 tys. miejsc pracy, pomoc inwestycyjną dla około 200 tys. gospodarstw i ustanowienie około 1 800 grup producentów.
  • W programie Danii szczególny nacisk kładzie się na wspieranie innowacji (celem jest utworzenie blisko 1000 miejsc pracy w sektorze ekologicznym), podwojenie obszaru upraw ekologicznych, a także inwestowanie w przyjazne dla środowiska praktyki rolne.
  • W programie Austrii priorytetowe miejsce zajmują kwestie dotyczące środowiska i klimatu: celem jest zarządzanie 80 proc. użytków rolnych w sposób zapewniający ochronę i wzmacnianie różnorodności biologicznej, a także stworzenie możliwości szkolenia dla ponad 600 tys. rolników oraz poprawa usług dla około połowy ludności wiejskiej, takich jak dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.
  • Jak już mogłem zaobserwować w mojej rodzinnej Irlandii, nowoczesny i dynamiczny sektor rolnictwa może stanowić siłę napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich.Programy rozwoju obszarów wiejskich wspierane z funduszy UE są dla państw członkowskich właściwym instrumentem, aby uwolnić ten potencjał”.
Rozwój obszarów wiejskich stanowi tzw. drugi filar wspólnej polityki rolnej, zapewniając państwom członkowskim unijne środki finansowe do celów zarządzania na poziomie krajowym lub regionalnym w ramach wieloletnich, współfinansowanych programów. Przewiduje się, że we wszystkich 28 państwach członkowskich powstanie w sumie 118 programów.

[1] Następujące plany mają zostać przyjęte przed końcem 2014 r.: Finlandia (kontynentalna); Portugalia (kontynentalna); 4 programy z Niemiec (program krajowy, niemiecka sieć obszarów wiejskich oraz programy regionalne dla Saksonii i Saksonii-Anhalt).

 

Źródło: Komisja Europejska