Zielony Samochód – wpłynęły 262 wnioski

Celem pilotażu programu priorytetowego Zielony Samochód było dofinansowanie przedsięwzięć służących obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1 o napędzie wyłącznie elektrycznym, wykorzystywanych do celów prywatnych. Budżet programu przewidziano na kwotę 37,5 mln zł. Wnioskodawca mógł się ubiegać o dofinansowanie do 15 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, czyli nie więcej niż 18 750 zł.

Donata Bieniecka-Popardowska z NFOŚiGW poinformowała naszą redakcję, że nabór w programie trwał od 26.06.2020 do dnia 31.07.2020 r. Obecnie nie ma możliwości składania wniosków.

W ramach programu wpłynęły 262 wnioski. Na dzień 19 kwietnia br. zawarto 183 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dotacji 3,1 mln zł. Dotychczas wypłacono środki dla 136 projektów na kwotę 2,3 mln zł. Szacunkowa łączna wartość pojazdów objętych dofinansowaniem w ramach programu Zielony Samochód wynosi ok. 20 mln zł.

e-Van – wpłynęły 83 wnioski

W programie eVan można było się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów dostawczych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną. Budżet programu przewidziano w wysokości do 70 mln. zł. Beneficjentami mogli być tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, którzy mogli się ubiegać o dofinansowanie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 tys. zł na zakup/leasing pojazdów elektrycznych lub o pokrycie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW.

NFOŚiGW informuje, że nabory w ramach programu e-Van zostały zakończone i trwały w okresie od 26.06.2020 r. do 31.07.2020 r. Przedsięwzięcia dofinansowywane w ramach pilotażu realizowane będą do końca 2024 r.

W wyniku naboru prowadzonego w ramach programu e-Van do NFOŚiGW wpłynęło 83 wnioski na łączną kwotę 8 876 762 zł, w tym na dofinansowanie 171 pojazdów na kwotę 8 543 949 zł oraz 84 punktów ładowania na kwotę 332 813 zł. Donata Bieniecka-Popardowska informuje, że oceny formalnej nie przeszły 22 wnioski na łączną kwotę 2 015 880 zł, w tym na dofinansowanie 37 pojazdów na kwotę 1 908 033 zł oraz 22 punktów ładowania na kwotę 107 847 zł.

Do dalszego postępowania (ocena merytoryczna, finansowa i dopuszczalności pomocy de minimis) skierowanych zostało 61 wniosków na łączną kwotę 6 860 882 zł, w tym na dofinansowanie 134 pojazdów na kwotę 6 635 916 zł oraz 62 punktów ładowania na kwotę 224 966 zł.

Narodowy Fundusz podkreślił, że należy mieć na uwadze, iż powyższe dane dotyczące liczby pojazdów, punktów ładowania oraz wysokości dofinansowania mogą ulec zmianie w wyniku prowadzonej oceny wniosków oraz realizacji zawartych umów.

W ramach programu e-VAN nie było możliwości wnioskowania o dofinansowanie do punktu ładowania bez aplikowania o dofinansowanie na zakup pojazdu elektrycznego. Ładowarka stanowi tylko element projektu i nie może być „udostępniana” w celach komercyjnych.

Czy programy będą kontynuowane?

NFOŚiGW informuje, że jest na etapie analizy różnych opcji interwencji, których celem jest dalsze wsparcie rozwoju transportu bezemisyjnego przez dofinasowanie do zakup pojazdu elektrycznego.

– Obecnie trwają ostatnie uzgodnienia w zakresie warunków wsparcia dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu elektrycznego. Nowy program wymaga zaopiniowania przez Komisję Europejską kwestii pomocy publicznej. Uruchomienie programu jest uzależnione od uzyskania potwierdzenia przez KE, że dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych nie stanowi pomocy publicznej – wyjaśnia Donata Bieniecka-Popardowska.

O szczegółach NFOŚIGW będzie komunikować w najbliższych tygodniach. Obecnie nie ma możliwości uzyskania szczegółowych danych na temat planowanego naboru, gdyż jest on na etapie uzgodnień.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom