Zmiana sprzedawcy energii krok po kroku – poradnik

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

 
1) Ustawa Prawo Energetyczne
 
Od dnia 1 lipca 2007 roku wg nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne Art. 4 ust. 2 prawo wyboru Sprzedawcy Energii Elektrycznej. 
Art. 4 ust. 2
"Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych lub energii, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie; świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług."
W związku z powyższym jako odbiorcy paliw gazowych lub energii mamy prawo zakupu ich od wybranego przez siebie sprzedawcy. A przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii ma obowiązek równego traktowania użytkowników, umożliwiając nam przyłączenie do sieci, a także zmianę sprzedawcy energii przez wcześniejsze rozwiązanie umowy. 
Klient może wypowiedzieć umowę, na podstawie której przedsiębiorstwo dostarcza mu energię bez ponoszenia żadnych kosztów czy odszkodowań. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, po miesiącu, w którym oświadczenie o jej wypowiedzeniu dotarło do przedsiębiorcy, lub w terminie późniejszym wskazanym przez odbiorcę.
 
2) O czym należy pamiętać
Mamy prawo do:
 
• Swobodnego, samodzielnego wyboru i bezpłatnej zmiany sprzedawcy;
• Uczciwych praktyk handlowych, przedsiębiorca nie ma prawa nieuczciwych, wprowadzających w błąd metod reklamowych, zwalczających konkurencję;
• Informacji odnośnie:
 
- warunków umowy, 
- cenie energii elektrycznej, 
- rzeczywistym zużyciu i kosztach energii w poszczególnych przedziałach czasowych danych taryf.
 
• Umowy, która zawiera:
 
- nazwę i adres sprzedawcy energii, 
- sposobu pozyskiwania informacji na temat aktualnych cen, 
- okres obowiązywania umowy oraz warunki jej przedłużenia, rozwiązania, 
- ustalenia dotyczące rekompensat gdy nie są spełnione standardy jakości usług zagwarantowane w umowie;
 
• Otrzymywania odpowiedniego zawiadomienia, o każdym zamiarze wprowadzenia jakichkolwiek zmian do umowy;
• Rozwiązania umowy w terminie zgodnym z wcześniejszymi ustaleniami.
Pamiętajmy o tym, że nie zmieniamy operatora energii, ale jej sprzedawcę, jeżeli oferta jest atrakcyjniejsza. Dodatkowo mamy prawo powrotu do swojego 'pierwszego' sprzedawcy (tzw. sprzedawca z urzędu), nawet jeśli kilkakrotnie dokonywaliśmy zmiany.
 
3) Krok po kroku, co należy zrobić
 
Cały poradnik w GLOBEnergia+ 8/2015
 
Krystyna Grudzińska
KN OZE "Grzała"