Aktualności Aktualności

Zmiana terminu naboru wniosków do programu dotacji w Aglomeracji Opolskiej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Termin konkursu w poddziałaniu 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego został przesunięty na grudzień 2017 r.

Dłuższy nabór do unijnego programu poprawy efektywności energetycznej budynków

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie ww. konkursu w III kwartale 2017 r. - tak jak było to przewidziane w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 – wersja nr 6 z dnia 25 lipca 2017 r.

Przedłużenie konkursu - konieczne jest doprecyzowanie kryteriów

Opóźnienie przeprowadzenia naboru w ramach ww. poddziałania wynika z konieczności doprecyzowania kryteriów wyboru projektów dla poddziałania, w związku problemami, jakie zostały zgłoszone przez ekspertów i wnioskodawców w trakcie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru.

Termin naboru  wniosków o dofinansowanie dla ww. poddziałania został wyznaczony na grudzień 2017 r. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w następnej wersji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl