Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres.

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, Operatorzy przysyłają powyższe dane do Prezesa URE do każdego 20 dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że są to dane szacunkowe)

Grupa G odbiorcy energii elektrycznejGrupy A,B,C odbiorcy energii elektrycznej

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do XI 2016 r. na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki