Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2016 r. zmienia się Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie!

 
Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie: 
 
1/ Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, 
2/ Montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. 
3/ Montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. 
4/ Montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. 
5/ Podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. 
6/ Montażu pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.
 
Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności: 
 
1.1. Dla kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę. 
1.1.1. Demontaż starego źródła ciepła. 
1.1.2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła. 
1.1.3. Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych. 
1.1.4 Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. 
1.2. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
1.2.1. Demontaż starego źródła ciepła. 
1.2.2. Koszty podłączenia do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą. 
1.2.3. Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. 
1.3 Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym. 
1.3.1 Demontaż starego źródła ciepła 
1.3.2 Podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej. 
1.3.3 Wewnętrzna linia zasilania. 
 
Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane.
Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane w ramach programu może wynosić do 30% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny gminy musi wynosić min. 10% kosztów kwalifikowanych. Na pozostałą część kosztów kwalifikowanych może być udzielona pożyczka do wartości netto, a w przypadku gdy nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT do wartości brutto. 
 
Do oceny wniosków stosuje się wyłącznie wskaźniki techniczno-ekologiczne. 
 
Wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników maksymalnych jednostkowych kosztów osiągniecia efektu ekologicznego.

Program TUTAJ
Lista wymaganych załączników: TUTAJ

 
Źródło: WFOŚiGW w Krakowie