19 listopada w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Dzięki Rozporządzeniu możliwe będzie uruchomienie E-Taryfy, czyli nowej taryfy dystrybucyjnej dedykowanej wyłącznie operatorom ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

E-taryfa dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania

Konstrukcja nowej taryfy zostanie oparta na przeniesieniu ciężaru finansowego ze składnika stałego na składnik zmienny, powiązany z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania. Zniesiona zostanie opłata dystrybucyjna stała, zależna od mocy stacji, natomiast wprowadzone zostaną trzykrotnie wyższe opłaty zmienne dystrybucyjne, zależne od ilości zużytej energii przez stację. W taryfie nie będzie uwzględniona opłata stała za moc zamówioną. Wprowadzenie e-taryfy było jednym z naczelnych postulatów „Białej Księgi Elektromobilności” Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych – PSPA.

Dedykowana taryfa, dostosowana do realiów rynku elektromobilności znajdującego się we wczesnej fazie rozwoju, ma korzystnie wpływać na dynamikę rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury pojazdów elektrycznych w Polsce. – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający

Rozporządzenie wejdzie w życie 4.12.2020 roku.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności

20 listopada tego roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, który modyfikuje ramy prawne funkcjonowania polskiego rynku e-mobility. Projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska został przekazany do konsultacji publicznych

Najważniejsze zmiany uwzględnione w projekcie nowelizacji to:

– zmiany zasad dotyczących wprowadzania stref czystego transportu,
– wprowadzenie ułatwień w budowie punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych,
– wprowadzenie zerowej stawki opłat drogowych i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o masie własnej powyżej 3,5 t,
– wprowadzenie ułatwień dla świadczenia usług w systemie krótkoterminowego najmu samochodów,
– wprowadzenie definicji niezbędnych dla powstania infrastruktury tankowania wodoru.

Jak podaje PSPA, w projekcie zostały również zaproponowane postulowane przez branżę przyśpieszenie i uproszczenie procedur przyłączeniowych dla ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Branża zaniepokojona

Branża jest zaniepokojona zawartym w projekcie ustawy zapisem dotyczącym poboru miesięcznych i rocznych opłat z tytułu przyznania numeru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, w kontekście kosztów, jakie mają ponieść w tym zakresie operatorzy stacji. W związku z tym, konieczna jest dogłębna analiza przepisów.

Rozpoczęliśmy analizę projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 10 listopada br. Omówienie proponowanych zmian opublikujemy wkrótce na stronie internetowej organizacji. Konsultacje publiczne projektu potrwają do końca listopada. PSPA, wspólnie z branżą wypracuje wiążące stanowisko – poinformowała Joanna Makola z Centrum Legislacyjnego PSPA.

Dodatkowe koszty dla firm?

Jak podało ISBNews, z oceny skutków regulacji wynika, że wejście w życie nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych będzie oznaczać dodatkowy koszt dla firm na poziomie ok. 13 mld zł w okresie 10-letnim. W przypadku dużych firm będzie to ok. 4,17 mld zł, a w przypadku mikro, małych i średnich – 8,86 mld zł. Korzyści dla budżetu państwa mają wynikać z wyższych wpływów z podatku VAT związanego z zakupem pojazdów o napędach elektrycznych i gazowych, których cena przewyższa pojazdy z napędami konwencjonalnymi.

Źródła: PSPA, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ISBNews

Redakcja GLOBEnergia