25 kwietnia 2018, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa ws. nowelizacji ustawy o OZE. Podczas obrad zaproponowano m. in. zmianę definicji prosumenta, rozdzielenie technologii z piątego koszyka aukcyjnego, czy przywrócenie zapisu o zwolnieniu z podatku VAT.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE (druk nr 2412) ma za zadanie usunąć wątpliwości w przestrzeni interpretacyjnej i dostosować zapisy tak, by możliwe były zobowiązania międzynarodowe Polski w kwestii wzrostu udziału OZE do 2020 roku. Ma również zagwarantować zgodność ustawy z zapisami dotyczącymi pomocy publicznej.


Druk sejmowy nr. 2412 – TUTAJ


Jakie zmiany zawiera nowy projekt ustawy o OZE?

Podczas obrad Komisji przypomniano o zmianach w mocy mikroinstalacji (do 50 kW), jak i małych instalacji (50 kW – 500 kW). Katalog definicji rozszerzono o biomasę pochodzenia rolniczego czy biowęgiel. Zmodyfikowano definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru i charakterystyki jej działania.

fotowoltaika w abonamencie

Ustawa wprowadza definicję modernizacji, by umożliwić inwestorom dopłaty do istniejących już systemów, zapewniając ciągłość i bezpieczeństwo pracy. Modyfikacji uległa również definicja hybrydowej instalacji OZE co stanowi doprecyzowanie funkcji jaką powinien pełnić w systemie energetycznym zespół instalacji bazujących na źródłach odnawialnych. Program pomocowy dotyczący rozwoju hybrydowych instalacji OZE i modernizacji istniejącej infrastruktury wytwórczej został zgłoszony do pre notyfikacji do Komisji Europejskiej. Było to konieczne, bo obecny system nie umożliwia wsparcia dla istniejących, jak i dla hybrydowych instalacji. Uzyskanie akceptacji Komisji pozwoli na przeprowadzenie aukcji dla hybrydowych instalacji OZE jeszcze w tym roku.

Według założeń programu pomocowego, energia elektryczna wyprodukowana w zmodernizowanej instalacji OZE będzie mogła zostać sprzedana gdy:

– instalacji nie przysługuje świadectwo pochodzenia
– w wyniku modernizacji instalacji OZE nastąpiło odtworzenie stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych
– poniesione i udokumentowane nakłady na modernizację wyniosły nie niej niż 40% kosztów kwalifikowanych wybudowania nowej, referencyjnej instalacji

Co z definicją prosumenta? Propozycja rozszerzenia o jst

Instalacje prosumenckie

Podczas obrad Komisji głos zabrał Ireneusz Zyska, który twierdzi, że należałoby rozszerzyć definicję prosumenta o jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne jst. Zdaniem posła Zyski, miałoby to ogromne znaczenie dla rozwoju prosumeryzmu w Polsce, bo jednostki samorządu terytorialnego mają zdecydowanie większe możliwości niż pojedyncze osoby fizyczne. Jednostki samorządu terytorialnego, według posła Ireneusza Zyski wzbudzają zdecydowanie większe zaufanie społeczne niż jednostki sektora prywatnego, które mocno nastawione są na zysk. Wpisuje się to w założenia programu Czyste Powietrze.

Podatek VAT – będzie, czy nie?

Ireneusz Zyska zabrał również głos w sprawie propozycji wykreślenia z projektu zapisu znoszącego podatek VAT za obrót energią elektryczną (art.4 ust.9).
– Jeżeli zostanie on wykreślony, to potencjalni prosumenci zostaną zniechęceni do dalszego angażowania się w rozwój tego rynku. Pomimo tego, że nie będzie problemu z obowiązkiem podatkowym (wysoki próg), będzie obowiązek składania deklaracji. Wydaje się dość absurdalne, by składać comiesięczne deklaracje VAT z tytułu korzystania z net meteringu, który nie jest sprzedażą, ani żadną usługą. – komentował Ireneusz Zyska.

Problematyczny piąty koszyk

Energetyka wiatrowa

Ireneusz Zyska zaproponował również rozdzielenie koszyka piątego na dwa – energetykę wiatrową i fotowoltaikę. Zdaniem posła, jak i późniejszych głosów z sali obrad, zamykanie tych dwóch rynków w jednym koszyku utrudni rozwój rynku dużych instalacji fotowoltaicznych. Równocześnie, paradoksalnie taki stan rzeczy utrudni rozwój małych instalacji wiatrowych, zwłaszcza o osi pionowej. Warto zwrócić uwagę, że takie instalacje są polskimi patentami i produkowane są przez polskich producentów.

Podczas obrad pytano o zasadność podtrzymywania regulacji odległościowych w temacie instalacji wiatrowych. Zaproponowano, by turbiny wiatrowe lokalizowano na zasadzie ograniczeń hałasu.
Poseł Monika Rosa zwróciła uwagę na to, że ostatnie zmiany legislacyjne doprowadziły energetykę wiatrową do kryzysu, a zaproponowane w niniejszym projekcie zmiany są krokiem do poprawy tej sytuacji. Poseł Rosa wyliczała te pozytywne zapisy:
– przywracanie zasady naliczania podatku od nieruchomości do stanu sprzed wejścia w życie ustawy „odległościowej”
– umożliwienie modernizacji istniejących instalacji wiatrowych

Ustawa OZE – sprawa otwarta

Warto zauważyć, co mocno podkreślano podczas obrad, że tą ustawą nie zamyka się dyskusji w przestrzeni OZE w parlamencie i w przestrzeni opinii publicznej. Na jesień zapowiedziano kolejne prace nad ustawą. Właśnie jesienią, prawdopodobnie rząd podejmie aktywności w temacie energetyki atomowej jak i morskiej energetyki wiatrowej.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia