Należy wskazać, że w odniesieniu do świadectw efektywności energetycznej wydawanych na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej szczegółowe informacje odnośnie zasad występowania z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, które wygrały przetarg zorganizowany przez Prezesa URE (wraz z wzorem wniosku o wydanie tego świadectwa) dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej URE pod adresem: http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci .
I. Zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
Zgodnie z zapisami ustawy, świadectwo efektywności energetycznej jest potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej. Zatem na gruncie ustawy świadectwa efektywności energetycznej wydawane są jedynie dla przedsięwzięć planowanych, a więc inaczej niż miało to miejsce na gruncie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, która umożliwiała zgłaszanie do przetargu organizowanego przez Prezesa URE również przedsięwzięć zakończonych.

Natomiast w myśl ustawy, audyt efektywności energetycznej składany wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej zawiera analizę planowanych do uzyskania oszczędności energii z niezakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej. Podkreślić również należy, że – inaczej niż miało to miejsce na gruncie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. – nowa ustawa przesądza, że świadectwa efektywności energetycznej stanowią potwierdzenie uzyskania oszczędności energii finalnej,
a nie oszczędności energii pierwotnej.

Podkreślić należy, że zgodnie z zapisami prawa to Minister Energii, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. A zatem, wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wskazanych w ww. obwieszczeniu, można skutecznie ubiegać się o wydanie świadectw efektywności energetycznej. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ogłoszony został w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r., które w dniu 12 grudnia 2016 r. opublikowane zostało w Monitorze Polskim pod pozycją 1184.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy, świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje m.in. dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej:
1) jeżeli na ich realizację przyznano: premię termomodernizacyjną/ pomoc inwestycyjną, w przypadku gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających ze świadectwa stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia;
2) jeżeli w wyniku ich realizacji uzyskuje się oszczędność energii albo łączną oszczędność energii w ilości mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.

Z pełną treścią informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w której dodatkowo zawarto informacje dotyczące kwestii:

  • składania wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej,
  • procedury zawiadamiania Prezesa URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
  • przekazania świadectwa efektywności energetycznej na Towarową Giełdę Energii SA,
  • weryfikacji audytów efektywności energetycznej,

można zapoznać się tutaj.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki