4 maja 2020 roku w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrają aukcje w 2020 roku.

Rozporządzenie określa:

  • maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką w 2020 r. może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej „ceną referencyjną”
  • okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5 ustawy, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, obowiązujący wytwórców, którzy w 2020 r. wygrają aukcję.

Podane ceny referencyjne są podstawą do kalkulacji stałej ceny zakupu, po jakiej od wytwórcy, sprzedawca zakupi energię. Służą one również do wyliczenia ujemnego salda dla wytwórcy.

Ceny referencyjne

Wysokość cen referencyjnych według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zaprezentowano w tabeli:

Instalacja OZE Cena referencyjna
dla instalacji OZE
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie
energię wiatru na lądzie
320,00 zł/MWh
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie
energię wiatru na lądzie
250,00 zł/MWh
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do
wytwarzania energii elektrycznej
360,00 zł/MWh
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do
wytwarzania energii elektrycznej
340,00 zł/MWh
wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do
wytwarzania energii elektrycznej
450,00 zł/MWh

 

Wśród podanych, najwyższe wartości zaproponowano dla instalacji produkujących energię elektryczna z wiatru na morzu – czyli dla polskiego sektora offshore. Spośród wszystkich cen referencyjnych uwzględnionych w rozporządzeniu, najwyższa cena – 760 zł/MWh dotyczy instalacji mniejszych niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Najniższą cenę ze wszystkich wymienionych w rozporządzeniu, posiadają instalacje o mocy większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie. W tym wypadku cena referencyjna wynosi 250 zł/MWh.

W porównaniu z wymienionymi kategoriami cen referencyjnych z 2019 roku, ceny dla instalacji fotowoltaicznych spadły o 25 zł, a dla instalacji > 1MW wykorzystującej wiatr na lądzie o 35 zł. Cena referencyjna dla instalacji < 1MW wykorzystująca wiatr na lądzie oraz instalacji offshore została taka sama.

Pełną listę cen referencyjnych zawartą w Rozporządzeniu można znaleźć TUTAJ

Okresy obowiązujące wytwórców

Okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu energii od wytwórców wynosi 15 lat.

Źródło: Dz.U. 2020 poz. 798


Wyniki aukcji 2019

Jak kształtowały się wyniki aukcji 2019 i po jakich cenach została sprzedana energia?

Sprawdź!

 

 

 

Redakcja GLOBEnergia