Pierwsze w 2018 roku aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE odbędą się w dniach 17, 18, 19, 24, 25 października br. Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Na aukcjach sprzedana zostanie energia o łącznej ilości 915 336 MWh i wartości 512 588 160 zł.

Dla kogo październikowe aukcje?

W ogłoszonych aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali stosowne, wymagane przez ustawę o OZE potwierdzenie złożenia deklaracji, dla:

1. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

2. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,

3. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;

4. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

5. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

W jednej aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego Wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

URE zwraca uwagę na to, że zgodnie z obowiązującą wersją ustawy OZE oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika aukcji i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana.

Kto wygrywa aukcje?

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 % wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 % ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania. W przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia