Osiem aukcji OZE

Harmonogram aukcji OZE został uzgodniony wspólnie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina oraz Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtykę. URE informuje, że odbędzie się osiem aukcji OZE w okresie od 26 maja do 11 czerwca 2021 r. Siedem z nich będzie dotyczyć nowych instalacji. Aukcje powinny być rozstrzygnięte przez Prezesa URE do 30 czerwca br. Wyniki każdej z sesji aukcji są zawsze publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE, nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Pierwsza aukcja OZE w 2021 r. odbędzie się 26 maja br. Jest to jedyna aukcja przeznaczona w tym roku dla instalacji istniejących i będzie dedykowana tym, które wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

URE informuje, że pierwsza aukcja dla instalacji nowych odbędzie się 27 maja i będzie przeznaczona dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz biogaz inny niż rolniczy, składowiskowy oraz biogaz z oczyszczalni ścieków, dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Jako ostatnie odbędą się aukcje w koszykach cieszących się dotychczas największą popularnością tj. dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – przeprowadzenie aukcji planowane jest na 8 czerwca. Dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych aukcja odbędzie się 11 czerwca.
Do ogłoszenia poszczególnych aukcji niezbędne jest wejście w życie przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska „w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.”.

Co z instalacjami hybrydowymi?

URE podkreśla, że harmonogram nie obejmuje aukcji dedykowanych hybrydowym instalacjom OZE. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Klimatu i Środowiska, w celu zagwarantowania ich pełnej zgodności z przepisami wspólnotowymi, dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej, ewentualną organizację tych aukcji należy wstrzymać do czasu wejścia w życie projektowanych przepisów ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Szczegółowy harmonogram prezentujemy poniżej w tabeli przygotowanej przez URE.


Sprawdzony system wsparcia

Aukcje OZE okazały się skutecznym sposobem wsparcia rozwoju alternatywnych źródeł energii w Polsce. 20 lutego 2015 r. uchwalono ustawę o OZE, która otworzyła nowy rozdział wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Od tego czasu system aukcyjny przeszedł znaczącą zmianę. W aukcjach przeprowadzonych w latach 2016 ‒ 2019 udzielono wsparcia dla ponad 2000 instalacji. Łączna wartość energii objętej wygranymi ofertami wyniosła ponad 38 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych aukcji sprzedano w sumie prawie 154 TWh. W 2020 r. odbyło się osiem aukcji OZE, w ramach których zakontraktowano blisko 54,5 TWh mocy za ponad 12,9 mld zł.

Obserwowany jest – spadek kosztów wytwarzania energii z instalacji fotowoltaicznych: średnia cena z ofert wygranych w 2017 r. wyniosła 372 zł/MWh, w 2018 r. wyniosła już tylko 352 zł/MWh, a w 2019 r. – 317 zł/MWh. Beneficjentami systemu aukcyjnego są głównie wytwórcy wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego i wiatru na lądzie. Pozostałe technologie stanowią margines, aczkolwiek potencjał tkwi jeszcze w projektach opartych o technologie biogazowe.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia