Prawie wszystkie aukcje, które odbyły się w tym roku zostały już rozstrzygnięte. Wyjątek stanowią instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy do 1MW.  W tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono ponad 184 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł. Sprzedano w sumie ponad 79 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco ponad 16,9 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia przyznanego w wyniku rozstrzygniętych dotychczas aukcji – tj. ponad 16,6 miliarda złotych – trafi do instalacji nowych, czyli takich, w których wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpi po dniu zamknięcia sesji aukcji.

Króluje wiatr

W aukcji AZ/6/2019 dotyczącej dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych powyżej 1 MW zostało zakontraktowane 16,2 mld zł, z czego 16,1 mld zł dotyczyło energetyki wiatrowej. Zakontraktowana kwota odpowiada powstaniu ponad 2 200 MW nowych mocy zainstalowanych w technologii wiatrowej. Dla dużych instalacji fotowoltaicznych w tej aukcji zakontraktowano energię o wartości ponad 129 mln zł.

W tej aukcji także zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”. W wyniku rozstrzygnięcia sprzedano prawie 78 TWh energii o wartości ponad 16,2 mld zł. To ponad 98% sprzedanej energii. Liczba wszystkich ofert wyniosła 164, z czego 101 ofert wygrało aukcje. Najtańsza energia w tym koszyku została sprzedana za 162,83 zł/MWh, a najdroższa za 233,29 zł/MWh.

Jak komentuje Janusz Gajowiecki, prezes PSEW, tak niski poziom cen w tegorocznej aukcji wskazuje przewagę kosztową energetyki wiatrowej na lądzie nad innymi technologiami wytwarzania prądu. Kolejny rok z rzędu średnia cena ze złożonych ofert (208 zł/MWh) była niższa niż hurtowa cena energii wynosząca 220 zł/MWh (TGE Base). To pokazuje, że kolejne megawaty zainstalowane w farmach na lądzie są skutecznym narzędziem obniżającym koszty transformacji energetyki w kierunku niskoemisyjnym.

Wśród wygranych, znalazły się między innymi trzy projekty farm wiatrowych rozwijane przez spółki zależne Polenergii wygrały aukcje OZE, o których już wielokrotnie pisaliśmy. Aukcję wygrała Polenergia Farma Wiatrowa 3, rozwijająca projekt farmy wiatrowej Dębsk o docelowej łącznej mocy 121 MW, Farma Wiatrowa Szymankowo, rozwijająca projekt farmy wiatrowej Szymankowo o docelowej łącznej mocy 38 MW oraz Dębice/Kostomłoty rozwija projekt farmy wiatrowej Kostomłoty o docelowej łącznej mocy 27 MW.

Fotowoltaika – dlaczego tak mało?

W tegorocznej aukcji zakrólował wiatr. Dlaczego tak mało mocy pochodzącej z fotowoltaiki zostało zakontraktowane? Dla redakcji komentuje Bogdan Szymański – prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

W ramach rozstrzygniętej aukcji dla dużej energetyki wiatrowej oraz słonecznej znów nie udało się uzyskać puli co oznacza, że 20% ofert zostało odrzuconych mimo iż mieściły się w cenie referencyjnej oraz puli. Brak osiągnięcia puli jest w dużej mierze winny sytuacji, w której najdroższa sprzedana energia to tylko 233,29 zł/MWh. Tak niska wartość kontraktu uniemożliwia osiągnięcie rentowności nawet bardzo dużych projektów fotowoltaicznych – komentuje Bogdan Szymański

Wyniki aukcji dla poszczególnych technologii przedstawiają się następująco:

  • 2 grudnia odbyła się aukcja AZ/3/2019 przeznaczona dla wytwórców energii w istniejących instalacjach OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących biopłyny, energię geotermalną, energię wiatru na morzu albo hydroenergię. W tym koszyku można było sprzedać prawie 1,5 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 800 mln złotych. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia.
  • 3 grudnia odbyła się aukcja AZ/4/2019. W aukcji mogły wziąć udział istniejące biogazownie rolnicze o mocy nie większej niż 1MW.

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano prawie 270 GWh (z ponad 1,1 TWh dostępnej w koszyku) energii elektrycznej o wartości blisko 177,5 mln zł, zaoferowanej w ramach czterech ofert złożonych przez czterech wytwórców. Maksymalna wartość energii sprzedanej w tym koszyku mogła wynieść 840 mln zł. W aukcji tej zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

W koszyku dla małych biogazowni rolniczych minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana wyniosła 640,55 zł/MWh, natomiast cena maksymalna: 664,49 zł/MWh.

  • 4 grudnia odbyła się aukcja AZ/5/2019 przeznaczona dla istniejących instalacji biomasowych (w tym dedykowanych instalacji spalania biomasy, spalania wielopaliwowego, termicznego przekształcania odpadów, układów hybrydowych) albo biogazowni (innych niż rolnicze) o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia.
  • 5 grudnia odbyła się aukcja AZ/6/2019. Była to pierwsza z aukcji dedykowanych dla tzw. instalacji „nowych”, a jednocześnie aukcja o największej wartości i wolumenie. Wartość energii możliwa do zakontraktowania w koszyku dla dużych instalacji wykorzystujących energię wiatru na lądzie i słońca (o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) wynosiła ponad 32,5 mld zł (prawie 114 TWh).

W tej aukcji także zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”. W wyniku rozstrzygnięcia sprzedano prawie 78 TWh energii o wartości ponad 16,2 mld zł, zaoferowanej w ramach 101 złożonych ofert.Najtańsza energia w tym koszyku została sprzedana za 162,83 zł/MWh, a najdroższa za 233,29 zł/MWh.

  • 6 grudnia odbyła się aukcja AZ/7/2019 dla „nowych” instalacji biomasowych i wykorzystujących biogaz inny niż rolniczy, o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW. W tym koszyku możliwa do sprzedania ilość energii wynosiła prawie 15 TWh, a jej wartość to ponad 5,5 mld zł.

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano blisko 1 002 GWh energii elektrycznej o wartości ponad 399,7 mln zł, zaoferowanej w ramach jednej oferty (zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”), w wyniku której 3 z 4 złożonych ofert musiały zostać uznane jako przegrane.

  • 9 grudnia odbyła się aukcja (AZ/8/2019) dla „nowych” elektrowni wodnych o mocy nie większej niż 1 MW. Dla instalacji, mogących brać udział w tej aukcji, ustawodawca przewidział także wsparcie w postaci systemów taryf gwarantowanych FIT/FIP – wytwórcy muszą wybrać system wsparcia, z którego chcą korzystać. Ilość energii możliwa do zakontraktowania w tym koszyku wynosiła 140 GWh o wartości ponad 71 mln zł. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia.
  • 11 grudnia odbyła się aukcja (AZ/10/2019) dla „nowych” instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji (o mocy nie większej niż 1 MW). Instalacje, które mogłyby wziąć udział w tej aukcji mogą alternatywnie skorzystać z systemów FIT/FIP. W koszyku przewidziano sprzedaż 1,3 TWh energii o wartości nieco ponad 939 mln zł. br. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia.
  • W aukcji przeprowadzonej 12 grudnia (AZ/11/2019) o wsparcie o wartości ponad 285 mln zł mogły ubiegać się „nowe” elektrownie wodne o mocy większej niż 1 MW. Przewidziano w niej zakup blisko 600 GWh energii. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia.
  • 13 grudnia odbyła się aukcja (AZ/12/2019) przeznaczona dla „nowych” biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW. Do sprzedania w ramach tego koszyka przeznaczono 1,17 TWh o wartości 678,6 mln zł. Z uwagi na brak wymaganej ustawą o odnawialnych źródłach energii liczby ofert, aukcja ta pozostaje bez rozstrzygnięcia. Do aukcji nie przystąpiła wystarczająca liczba wytwórców, a więc nie mogła zostać rozstrzygnięta.

Wyniki aukcji oznaczonej jako AZ/9/2019, Prezes URE opublikuje niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

Źródło: URE, PSEW

Redakcja GLOBEnergia