W piątek Ministerstwo Energii udostępniło Politykę Energetyczną Państwa do 2040 roku. Poniżej przedstawiamy jego najważniejsze założenia.

CELE DO 2030 ROKU

 • Ze względu na potrzebę spełnienia celu OZE w elektroenergetyce w 2030 r. na poziomie 27%, następuje swobodny rozwój tych źródeł odnawialnych – elektrowni fotowoltaicznych (od 2022 r.) oraz elektrowni wiatrowych morskich (od 2027 r.). W rzeczywistości daty powstawania poszczególnych morskich farm wiatrowych będą zależały od indywidualnych harmonogramów projektów inwestycyjnych i naturalnie mogą różnić się od wyników obliczeń.
 • Aktualnie realizowane projekty inwestycyjne, zgodnie z posiadanymi umowami o przyłączenie do KSE mogą dokonać pierwszej synchronizacji już w 2025 roku.
 • Nowe źródła gazowe po 2025 r. pełnią rolę źródeł rezerwowych, regulacyjnych oraz podszczytowych.
 • Następuje budowa nowych jednostek kogeneracyjnych w technologiach: węglowej, gazowej lub biomasowej, o mocach cieplnych równoważnych mocy odstawianych jednostek pracujących w kogeneracji.
 • Nie są uruchamiane żadne nowe elektrownie węglowe poza tymi, które są obecnie w budowie.
 • Zdecydowana większość obecnych jednostek wytwórczych jest dostosowywana do przyszłych wymogów środowiskowych, przy czym wolumen produkcji energii elektrycznej przez jednostki na węgiel kamienny jest stabilny. Należy zauważyć, że produkcja energii z istniejących jednostek jest stopniowo zastępowana produkcją z jednostek znajdujących się obecnie w budowie. Jest to efekt wyższej sprawności nowych jednostek, co ma bezpośredni wpływ na niższe koszty produkcji.
 • Część z istniejących jednostek staje się jednostkami podszczytowymi, szczytowymi lub nawet rezerwowymi.
 • Struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej bazuje głównie na istniejących zasobach wytwórczych, z uwzględnieniem jednostek węglowych i gazowych, będących obecnie na zaawansowanym etapie budowy.

CELE PO 2030 ROKU

 • Następują stopniowe odstawienia istniejących jednostek wytwórczych opalanych węglem brunatnym oraz kamiennym z uwagi na naturalne zakończenie okresu eksploatacji bloków. -W miejsce odstawianych jednostek budowane są stopniowo nowe jednostki gazowo-parowe.
 • Powstające turbiny gazowe w układzie prostym pełnią rolę źródeł rezerwowych – alternatywą dla nich są silniki diesla lub magazyny energii.
 • Budowa bloków jądrowych realizowana jest w możliwie najszybszych terminach – odpowiednio w latach 2033, 2035, 2037, 2039. Po roku 2040 budowane są kolejne dwa bloki jądrowe (odpowiednio w latach 2041, 2043).
 • Następuje dalszy intensywny rozwój elektrowni fotowoltaicznych, których stają się w pełni rentowne w 2028 r. Ze względów ekonomicznych po 2035 r. wystąpi dynamiczny rozwój morskich elektrowni wiatrowych.
 • Udział OZE po 2030 r. wynika z efektywności kosztowej poszczególnych technologii (przy założeniu zachowania bezpieczeństwa pracy systemu).

Prognoza dla Odnawialnych Źródeł Energii

Biorąc pod uwagę ścieżki rozwoju gospodarczego, we oszacowano, że krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną sięgnie blisko 200 TWh w 2030 r. i 230 TWh w 2040 r. Popyt na moc maksymalną przekroczy 30 GW w 2030 r. i 34 GW w 2040 r. We Wnioskach czytamy, że dla realizacji celu 27% udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r. nastąpi istotny rozwój fotowoltaiki oraz morskich farm wiatrowych.

Swobodny rozwój fotowoltaiki rozpocznie się w 2022 r., co wiąże się z rosnącą opłacalnością wykorzystania technologii. Z systemowego punktu widzenia technologia jest szczególnie użyteczna dla pokrycia letnich szczytów zapotrzebowania.

Morska energetyka wiatrowa została włączona do bilansu elektroenergetycznego w 2027 r. (przyjęto możliwość swobodnego rozwoju od 2025 r., a maksymalny roczny przyrost mocy – 1,2 GW, aktualnie realizowane projekty inwestycyjne mogą dokonać pierwszej synchronizacji nawet w 2025 r.), a dynamiczny rozwój następuje po 2035 r.

Do 2040 r. na morzu może być zainstalowanych nawet 10 GW mocy wiatrowych, co przełoży się na produkcję ok. 41 TWh. Współczynnik wykorzystania mocy może przekroczyć 45% w 2040 r. Następuje stosunkowo niewielki przyrost nowych mocy energetyki wiatrowej na lądzie. Istniejące moce wiatrowe ulegają stopniowemu wycofywaniu od drugiej połowy lat 20. Moce pozostałych OZE (biomasa, biogaz) przyrastają w niewielkim stopniu.

Prognoza struktury mocy zainstalowanej netto wg technologii do 2040 r. Źródło: Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego

Co z elektromobilnością?

Jak wynika z dokumentu, w Polsce w 2020 roku ma być 50 tysięcy pojazdów elektrycznych. Do 2025 roku wartość ta zwiększyć się ma nawet do miliona! Celem jest też posiadanie w 2020 roku 6 tys. punktów ładowania o normalnej mocy, a także 400 punktów o dużej mocy ładowania w 32 aglomeracjach .

Źródło: Polityka energetyczna do 2040 roku (projekt z dnia 23.11.2018 r.)

Redakcja GLOBEnergia