Dyrektywa 2019/944

Jak czytamy na stronie rządowej, proponowana nowelizacja wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE.

Dyrektywa 2019/944 wprowadza zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, dostaw i magazynowania energii elektrycznej wraz z aspektami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu stworzenia zintegrowanych, konkurencyjnych, ukierunkowanych na potrzeby konsumenta, elastycznych, uczciwych oraz przejrzystych rynków energii elektrycznej w UE.

W projekcie zmian proponowane jest wprowadzenie regulacji dotyczących mechanizmu nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z OZE przez operatorów systemu elektroenergetycznego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2019/943. Ponadto będą prowadzone zmiany w zakresie paliw gazowych dotyczących m.in. zwiększenia opłaty za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej z 25 do 100 proc. rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów. Planowe przyjęcie rozwiązań wskazano na trzeci kwartał 2021 r.

Odbiorcy energii

Nowelizacja umożliwi od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zostanie wprowadzony także  dostęp dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej.

Wskazano prawo odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 000 odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

Pojawią się także przepisy dotyczące odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii. Wzmocnione zostaną obowiązujące prawa odbiorców oraz wprowadza nowe prawa w zakresie  sprzedaży energii elektrycznej.

Obywatelskie społeczności energetyczne

Autorzy projekty wprowadzają ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, reguluje ich prawa i obowiązki, w tym prawo odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.

Nowelizacja ustawy wprowadza  przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i uprawnień.

Usługi systemowe i nierynkowe ograniczenie w generacji OZE

W ramach nowelizacji dostosowane będą zadania operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych do przepisów dyrektywy, w tym wprowadza przepisy dotyczące usług systemowych, usług elastyczności oraz wprowadza się zmiany w zakresie bilansowania. Ponadto zostaną dostosowane zadania regulatora do przepisów dyrektywy 2019/944, w tym zadania związane z regionalnymi centrami koordynacyjnymi, powołanymi na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz wprowadza się możliwość zgłoszenia Prezesowi URE przez każdego odbiorcę końcowego, którego praw dotyczy wykonywanie obowiązków przez operatora systemu elektroenergetycznego, zawiadomienia dotyczącego podejrzenia naruszenia tych obowiązków określonych w ustawie – Prawo energetyczne.

Nowelizacja wprowadza przepisy regulujące przesłanki regulujące prawa właścicielskie instalacji magazynowania energii przez operatorów systemów dystrybucyjnych i przez operatorów systemów przesyłowych. Ponadto zostanie wdrożony  mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z OZE przez operatorów systemu elektroenergetycznego. Zgodnie z art. 13 ust. 7 rozporządzenia 2019.943, w przypadku zastosowania redysponowania,  podlega ono rekompensacie finansowej wypłacanej przez operatora systemu, który wydał polecenie redysponowania, na rzecz operatora objętej redysponowaniem jednostki wytwarzania, magazynowania energii lub odpowiedzi odbioru, z wyjątkiem wytwórców, którzy zaakceptowali umowę przyłączeniową niegwarantującą niezawodnych dostaw energii.

Nowe usprawnienia Prezesa URE

Ustawa przyznaje Prezesowi URE uprawnienia do samodzielnego ustalenia cen i stawek opłat dla przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia temu przedsiębiorstwu taryfy, gdy ta decyzja jest uzasadniona koniecznością obniżenia cen i stawek opłat

Wprowadzone będą przepisy mające na celu zapewnienie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub paliw gazowych podstawy prawnej do koordynacji działań i wymiany informacji w przypadku wniosków o przyłączenie do sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym, urządzeń, instalacji lub sieci, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej paliwo gazowe.

Źródło: KPRM

Redakcja GLOBEnergia