Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z brzmieniem zapisów Regulaminu aukcji, Wytwórca, który wniósł kaucję oraz:

  • którego oferta nie wzięła udziału w aukcji,
  • który nie wysłał oferty,
  • który wycofał wysłaną ofertę

może złożyć do URE wniosek o zwrot kaucji. Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej: – podpisanej podpisem zaufanym ePUAP lub – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: aukcjeoze@ure.gov.pl, zawierającej załącznik w postaci pisma podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Analogicznie sytuacja ma się w przypadku gwarancji bankowych.

Brak wniosku o zwrot odpowiednio kaucji/gwarancji bankowej traktowany będzie jako decyzja Wytwórcy o wykorzystaniu złożonego zabezpieczenia na potrzeby ewentualnych aukcji ogłaszanych w przyszłości. Niezależnie od powyższego uprzejmie Urząd Regulacji  informujemy, iż w pozostałych przypadkach, tj. w odniesieniu do Wytwórców, których oferty wzięły udział w aukcji, odpowiednio wygrywając lub przegrywając aukcję, zwrot kaucji/gwarancji bankowych realizowany jest automatycznie, na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 81 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii i nie wymaga złożenia wniosku w tym zakresie.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki