Unia Europejska oczekuje, że konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w dniach 1–12 grudnia w Limie (Peru), utoruje drogę do przyjęcia w przyszłym roku w Paryżu nowego, prawnie wiążącego, globalnego porozumienia w zakresie klimatu.

UE jest przekonana, że nowe porozumienie znacznie wzmocni i zintensyfikuje wspólne wysiłki wspólnoty międzynarodowej mające na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu. Wyraźnym dowodem na ogólną determinację w tym zakresie jest ustanowienie przez przywódców UE w październiku celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 proc., a także późniejsze ogłoszenie przez USA i Chiny ich własnych, przyszłych celów.

W Limie Unię Europejską reprezentować będą Gian Luca Galletti, minister środowiska Włoch, które obecnie sprawują prezydencję w Radzie UE, oraz Miguel Arias Cañete, komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej.

Minister Galletti powiedział: „Musimy wykorzystać wzrastające poparcie dla globalnego porozumienia w sprawie klimatu. Wszystkie państwa powinny jak najwcześniej w 2015 r. przedstawić swoje stanowiska, by umożliwić przejrzysty proces oceny. Musimy zadbać o to, by udziały w redukcji pozostawały w zgodzie z wiedzą naukową i żebyśmy zachowali możliwość utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2 stopni Celsjusza”.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker wskazał, że jednym z priorytetów obecnej Komisji ma być zbudowanie stabilnej unii energetycznej obejmującej przyszłościową politykę przeciwdziałania zmianie klimatu. Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący do spraw unii energetycznej, stwierdził: „Konferencja w Limie niesie ze sobą przesłanie nadziei. Pokazuje nam, że nie straciliśmy jeszcze szans na osiągnięcie uzgodnionej międzynarodowo granicy dwóch stopni. Nowym pakietem klimatyczno-energetycznym do roku 2030 potwierdziliśmy po raz kolejny naszą wiarę w bardziej energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę, która jest kamieniem węgielnym unii energetycznej. Jeśli zintensyfikujemy polityki krajowe i współpracę międzynarodową, jesteśmy w stanie ten cel osiągnąć – to kwestia woli politycznej”.

Miguel Arias Cañete, komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, dodał: „Lima jest kluczowym etapem w drodze do Paryża, gdzie będziemy mieli historyczną szansę poradzenia sobie z największym wyzwaniem, przed którym obecnie stoi nasza planeta.Końcowa umowa, która zostanie zawarta w Paryżu, musi odzwierciedlać obecną rzeczywistość gospodarczą. Oznacza to, żewszystkie najważniejsze gospodarki muszą odegrać przypadającą im rolę. Ogłaszając swój cel, Europa poczyniła pierwszy krok. Chiny i USA szybko na to zareagowały. Teraz czekamy, by przyłączyli się do nas pozostali wielcy emitenci. Czas ucieka – czas więc działać”.
Porozumienie 2015
Ambitne
UE wzywa wszystkich partnerów do przedstawienia do końca marca 2015 r. ambitnych celów dotyczących łagodzenia zmiany klimatu. Jest to zgodne z ustalonym harmonogramem i umożliwi analizę i rozważenie – przed spotkaniem w Paryżu – poziomu ambicji wysiłków indywidualnych i wspólnych. Dzięki temu społeczność międzynarodowa będzie mogła zrozumieć zakres działań i wysiłków potrzebnych do utrzymania możliwości utrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej 2 stopni.

Przejrzyste
Metody, które zostaną uzgodnione w celu śledzenia postępów w spełnianiu przyjętych w Paryżu zobowiązań w zakresie redukcji emisji, umożliwią stronom zmierzenie wspólnych postępów. Umożliwi to ponadto porównawcze monitorowanie skuteczności i stosowności krajowych środków politycznych.
Trwałe
Trzeba zapewnić trwałość nowej umowy w zakresie zmiany klimatu. Celem UE jest stworzenie procesu zapewniającego regularne wzmacnianie przyjętych w ramach porozumienia z 2015 r. zobowiązań w zakresie redukcji emisji. Umożliwi to stronom porozumienia reagowanie na najnowsze badania naukowe oraz rozważenie możliwości podniesienia poziomu ambicji w miarę rozwoju nowych technologii. Ma to sprawić, by dzięki temu porozumieniu świat pozostał na długoterminowej ścieżce prowadzącej do utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2 stopni.
Zrównoważone
Choć redukcja emisji gazów cieplarnianych jest głównym przedmiotem międzynarodowych negocjacji w sprawie klimatu, UE uznaje fakt, że kwestie dostosowania i finansowania klimatycznego stanowią kluczowe elementy zrównoważonego porozumienia 2015.
Jakich wyników UE spodziewa się po konferencji w Limie?
Konferencja w sprawie klimatu, która odbędzie się w Limie, będzie kluczowym etapem na drodze do osiągnięcia pomyślnego wyniku w Paryżu. Konferencja w Limie musi doprowadzić do tego, by:
  • uzgodniono kluczowe elementy porozumienia 2015 jako podstawy do dalszych negocjacji w 2015 r.;
  • przyjęto decyzję zapewniającą, by propozycje udziału w redukcji gazów cieplarnianych, który poszczególne państwa będą przedstawiały w nadchodzących miesiącach, były przejrzyste, wymierne i porównywalne;
  • przed konferencją w Paryżu w 2015 r. miał miejsce międzynarodowy proces umożliwiający analizę i rozważenie poziomu ambicji oraz adekwatności indywidualnych i wspólnych udziałów w redukcji w porównaniu z celem utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2 stopni;
  • kontynuowano starania w celu zwiększenia – do roku 2020 – poziomu ambicji w zakresie łagodzenia zmiany klimatu.
Unijne środki finansowe przeznaczone na kwestie związane z klimatem (2014 r.)
Jako największy na świecie darczyńca w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej, UE i państwa członkowskie przedstawią w Limie informacje na temat ciągłego finansowania działań w związku ze zmianą klimatu w krajach rozwijających się. W samym tylko roku 2013 UE i jej państwa członkowskie udzieliły państwom rozwijającym się pomocy w walce ze zmianą klimatu wartej razem 9,5 mld EUR. UE z determinacją wspiera państwa najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu oraz państwa dysponujące najmniejszymi środkami na reakcję na tę zmianę.

Źródło: Komisja Europejska