Najważniejszym źródłem finansowania OZE w Polsce stały się fundusze strukturalne UE zarządzane z poziomu poszczególnych regionów. Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularnątechnologią wspieraną w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). To pierwsze z informacji, jakie można wyczytać z nowego raportu IEO.

RPO i zakontraktowane instalacje

Jak wynika z raportu, nie wszystkie województwa skorzystały z możliwości finansowania projektów wspomagających rozwój energetyki słonecznej.

Jedynie 11 z 16 województw postanowiło przeznaczyć środki ze swoich regionalnych funduszy na te cele.

Struktura beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na projekty energii słonecznej w poszczególnych województwach, oprac. IEO na podstawie danych MIiR. Źrodło: IEO

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 na przełomie 2016 i 2017 roku zakontraktowano dofinansowanie projektów instalacji energii słonecznej (łącznie PV oraz kolektory słoneczne) na łączną kwotę 1,26 mld złotych, przy całkowitych kosztach planowanych inwestycji równych 1,86 mld złotych.

Dofinansowanie pochodzące z RPO stanowiło średnio 70 % całkowitych kosztów inwestycji.

Największym beneficjentem wsparcia na budowę instalacji słonecznych w ramach RPO w ostatnich latach było województwo lubelskie, które wykorzystało 461 milionów złotych. Kolejnym województwem silnie wspierającym rozwój energii słonecznej było województwo podkarpackie, które przeznaczyło na ten cel 294 miliony złotych.

Pozostałe województwa wykorzystały znacznie mniej środków na dofinansowanie projektów czerpiących energię ze słońca, były to kwoty poniżej 100 milionów złotych.

Gminy największym beneficjentem!

IEO jednoznacznie stwierdza, że największym beneficjentem dotacji RPO w zakresie energii słonecznej były gminy, które stanowiły 71 % wszystkich beneficjentów.

Drugim w kolejności podmiotem wspieranym dotacjami były natomiast małe przedsiębiorstwa. Szacuje się, że w ramach dotychczas zakontraktowanych projektów we wszystkich RPO powstanie łącznie około 27 tys. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 189 MW oraz 86 tys. Instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 321 MW. Większość instalacji zakontraktowanych w latach 2016/2017 już została zrealizowana.

Farmy fotowoltaiczne w systemie aukcyjnym

Farmy słoneczne powstają zasadniczo w systemie aukcyjnym i tylko w niewielkim zakresie
wspierane są dodatkowo dotacjami i innymi instrumentami finansowymi. Pierwsze aukcje OZE w
ramach ustawy OZE z 2015 r. wystartowały pod koniec grudnia 2016 r., druga aukcja OZE odbyła się w czerwcu 2017 r.

Łącznie w pierwszej aukcji (dla nowych instalacji fotowoltaicznych (PV) i wiatrowych o mocy poniżej 1 MW) wygrały 84 oferty, w drugiej aukcji aż 352 (ponad 4 razy więcej). Z monitoringu
rynku IEO wynika, że obecnie (dane na koniec maja 2018 roku) łącznie uruchomiono ok. 40 sztuk
instalacji fotowoltaicznych, w tym:

  • w ramach pierwszej aukcji uruchomiono ok. 20 instalacji o łącznej mocy ok. 19 MW
  • w ramach drugiej aukcji również ok. 20 instalacji o łącznej mocy ok. 8 MW (w większości są to małe instalacje o mocy poniżej 0,5 MW).

Mapa inwestycji fotowoltaicznych zrealizowanych w systemie aukcyjnym, stan na 31 maj 2018 r., oprac. IEO na podstawie dostępnych informacji Źródło: IEO

Do końca 2018 roku powinno jeszcze powstać ok. 50 MW instalacji fotowoltaicznych, zaś do połowy 2019 r. nawet 280 MW instalacji PV w systemie aukcyjnym.

Opracowano na podstawie raportu IEO „Rynek fotowoltaiki w Polsce. 2018”

 

Redakcja GLOBEnergia