Program „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne, został przyjęty i ogłoszony w 2015 r. 6 z 13 pozytywnie zaopiniowanych wniosków złożonych w I naborze posiada już zawarte z NFOŚiGW umowy, pozostałe wnioski są jeszcze kontraktowane.

Przedsięwzięcia zgłoszone do programu mają zróżnicowany charakter: dotyczą instalacji sektora energetycznego, hutniczego oraz meblowego. Jednym z ciekawszych przykładów projektów, które wspiera Fundusz, jest przedsięwzięcie polegające na budowie zamkniętego systemu chłodzenia wody z przeponową chłodnią wentylatorową. Projekt ten przyczyni się do oszczędności wody 963 m3/rok oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną o 8 125,34 MWh/rok.

W tym roku NFOŚiGW rozszerzył zakres programu o dwie dodatkowe części. Obok pierwszej pn. E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, drugą skierowano do beneficjentów I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a trzecią w szczególności do sektora ciepłowniczego.

Ogłoszony przez NFOŚiGW nabór wniosków o preferencyjne pożyczki ruszy 16 sierpnia 2016 r. i potrwa do 16 grudnia 2016 r. dla Części 1) i Części 3) oraz do 30 stycznia 2017 r. dla Części 2).

E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu dedykowany jest kompleksowemu wsparciu przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi oraz zmniejszać szkodliwe dla atmosfery emisje. W ramach programu przewidziane jest wsparcie inwestycji z zakresu: zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, ograniczenia emisji CO2, SO2 i NOX oraz ograniczenia lub uniknięcia emisji pyłów.

Współfinansowanie I Osi POIiŚ 2014-2020 oferuje niezbędne współfinansowanie krajowych inwestycji wspieranych w ramach I Osi POIiŚ 2014-2020.

Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze adresowane są przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy chcieliby uzyskać wsparcie przedsięwzięć realizowanych w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie. Powinny one obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej i prowadzić do spełnienia definicji „efektywnego systemu ciepłowniczego” przez system, w którym funkcjonują. W takim systemie do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej: 50% energię ze źródeł odnawialnych, 50% ciepło odpadowe, 75% ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” dostępne są za pośrednictwem strony internetowej NFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW